17.11.1821 - Σουλιώτες και Αιτωλοακαρνάνες καταλαμβάνουν την Άρτα

Σουλιώτες και Αιτωλοακαρνάνες υπό το Γεώργιο Βαρνακιώτη καταλαμβάνουν την Άρτα μετά από πεισματική αντίσταση των Τούρκων. Οι Τούρκοι αποσύρονται εντός του κάστρου.

Ετικέτες - Επανάσταση 1821